Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen SharOnline B.V. en opdrachtgevers, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is tussen beide partijen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht. SharOnline B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 89709160.

ARTIKEL 1: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1.1 Oriënterende correspondentie is altijd kosteloos.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is opgenomen voor het akkoord gaan. Een offerte blijft 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

1.3 SharOnline B.V. behoudt zich het recht een offerte te wijzigen indien er sprake is van een overduidelijke vergissing of verschrijving.

1.4 De genoemde prijzen in een offerte zijn altijd exclusief btw en eventuele andere kosten die in het kader van de overeenkomst gemaakt dienen te worden, waaronder noodzakelijke reis- en verblijfskosten, telefoonkosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

1.5 Op het moment dat er een akkoord wordt gegeven op de offerte, is er sprake van een overeenkomst tussen SharOnline B.V. en opdrachtgever. Dit geldt voor zowel een mondelinge als schriftelijke goedkeuring van de offerte. Deze overeenkomst is bindend en hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1.6 De offerte van SharOnline B.V. bevat de opdrachtomschrijving, de werkzaamheden die van SharOnline B.V. worden verwacht, inbreng van de opdrachtgever, leveringstijden en een overzicht van de kosten voor de opdrachtgever.

1.7 Indien de offerte wordt geaccepteerd maar er nog wijzigingen aangebracht dienen te worden in de aanbieding, worden deze eerst verwerkt in een nieuwe offerte alvorens over te gaan tot uitvoer van de opdracht.

ARTIKEL 2: UITVOERING OPDRACHT EN TARIEVEN

2.1 Na het schriftelijk accepteren van de offerte worden de werkzaamheden binnen de gestelde leveringstermijn in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerd door SharOnline B.V. en in rekening gebracht volgens het overeengekomen tarief plus eventuele noodzakelijke aanvullende kosten en btw.

2.2 De opdrachtgever is op de hoogte van het tarief door het accepteren van de offerte. Kosten die niet zijn vastgesteld in dit tarief zijn eventuele onvoorziene kosten of kosten genoemd zoals in artikel 1.4. Deze kosten worden altijd uitzonderlijk gespecificeerd op de factuur en van tevoren met de opdrachtgever besproken.

2.3 SharOnline B.V. behoudt zich het recht om aan het begin van een nieuw kalenderjaar een zogeheten inflatiecorrectie door te voeren op een eerder overeengekomen tarief.

ARTIKEL 3: WIJZIGEN OF ANNULEREN

3.1 Indien de opdrachtgever na het accepteren van de offerte de opdracht aanvult met extra werkzaamheden, rekent SharOnline B.V. hier extra kosten voor die apart op de factuur zullen worden vermeld. Dit kan invloed hebben op de leveringstijd van de diensten.

3.2. Mocht de opdrachtgever besluiten om a) een deel van de te verrichte werkzaamheden dan wel uit te stellen of te annuleren of b) de gehele opdracht uit te stellen of te annuleren, dan is SharOnline B.V. niet verplicht om het tot dan toe verrichte werk dat nog niet compleet is aan te leveren aan de opdrachtgever. SharOnline B.V. behoudt daarnaast wel het recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

3.3 In het geval van overmacht bij de opdrachtgever verwacht SharOnline B.V. zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te worden gebracht.

3.4 In het geval van overmacht bij SharOnline B.V., bijvoorbeeld in het geval van ziekte, wordt dit direct bij de opdrachtgever gemeld en behoudt SharOnline B.V. zich het recht om verplichtingen op te schorten. Dit kan invloed hebben op de levertijd van de diensten. Indien er sprake is van omstandigheden waarbij nakoming van de overeenkomst niet meer haalbaar is voor SharOnline B.V., hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen met een schriftelijke verklaring. Opdrachtgever blijft verplicht de reeds uitgevoerde werkzaamheden te betalen. De opdrachtgever heeft daarnaast recht op een vergoeding indien er sprake is van extra kosten die deze ontbinding met zich meebrengt.

3.5 SharOnline B.V. is gerechtigd een overeenkomst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen zonder het betalen van een schadevergoeding als de opdrachtgever hiervan van tevoren in kennis is gesteld.

3.6 SharOnline B.V. is ook gerechtigd om een overeenkomst tussentijds te beëindigen indien na het sluiten van de overeenkomst gegronde redenen zijn om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig na kan komen of er andere omstandigheden spelen die gevolgen kunnen hebben voor SharOnline B.V.. Dit kan te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomt en/of zonder sommatie.

3.7 Indien SharOnline B.V. een opdracht niet redelijkerwijs kan uitvoeren door ongepaste gedragingen of handelingen van de opdrachtgever, dan behoudt SharOnline B.V. zich het recht om de werkzaamheden per direct te stoppen, met behoud van recht op volledige betaling van het vooraf goedgekeurde honorarium zoals vermeld op de offerte.

ARTIKEL 4: BETALING

4.1 De betalingstermijn van een factuur is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Bij langdurige opdrachten of omvangrijke opdrachten heeft SharOnline B.V. het recht om een tussentijdse factuur voor de verrichte werkzaamheden in te dienen. Dit zal voor aanvang van de opdracht af worden gesproken met de opdrachtgever.

4.3 Facturen worden binnen vier weken na afronden van de opdracht verstuurd vanuit SharOnline B.V..

4.4 Als de opdrachtgever later betaalt dan de aangegeven betalingstermijn vanaf de factuurdatum, dan stuurt SharOnline B.V. een betalingsherinnering waarna de factuur alsnog binnen 14 dagen voldaan dient te worden. SharOnline B.V. is op dat moment gerechtigd om de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen.

4.5 Als na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum van de betalingsherinnering nog steeds geen betaling plaats heeft gevonden, dan is SharOnline B.V. genoodzaakt een sommatiebrief naar de opdrachtgever te sturen, waarin kosten staan vermeld voor buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten indien de factuur alsnog niet binnen 14 dagen wordt betaald. Deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever en beginnen bij minimaal € 40,- + het wettelijke percentage aan incassotarieven dat is vastgesteld volgens artikel 6:96 B.W. + eventuele rente.

4.6 Als er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, mag er onder geen enkele omstandigheid gebruik worden gemaakt van de geleverde diensten van SharOnline B.V..

4.7 Facturen dienen te allen tijde betaald te worden, ook als de opdrachtgever besluit om niet of niet alles van het aangeleverde werk te gebruiken.

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

SharOnline B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit houdt onder andere in:

5.1 SharOnline B.V. behoudt alle rechten van het gemaakte werk tot alle werkzaamheden volledig zijn afgerond en alle betalingen compleet voldaan zijn.

5.2 Het is het recht van SharOnline B.V. dat de auteursnaam en/of bedrijfsnaam vermeld wordt bij de publicatie, tenzij anders overeengekomen voor aanvang van de werkzaamheden.

5.3 Voor het aangaan van de overeenkomst tussen SharOnline B.V. en opdrachtgever wordt bepaald wat het doel van het te maken werk is en waar dit geplaatst wordt. Indien de opdrachtgever wenst om de geleverde content te publiceren, verveelvoudigen of op een andere manier te gebruiken dan is afgesproken, dient hiervoor toestemming te worden gevraagd aan SharOnline B.V..

5.4 Als de opdrachtgever besluit om correcties door te voeren en SharOnline B.V. van mening is dat deze wijzigingen niet ten goede komen aan het origineel, kan SharOnline B.V. het gebruik van dit werk door de opdrachtgever op grond van de Auteurswet verbieden.

5.5 Indien er sprake is van inbreuk op het auteursrecht kan SharOnline B.V. een schadevergoeding claimen bij de opdrachtgever.

5.6 SharOnline B.V. behoudt zich het recht om de geleverde teksten te gebruiken voor eigen promotie, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6: PERSOONLIJKE GEGEVENS, PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

6.1 Bij het accepteren van een overeenkomst is SharOnline B.V. genoodzaakt om bij de opdrachtgever enkele persoonsgegevens op te vragen voor onder andere het juist uitvoeren van de opdracht en voor wettelijke betalingsverplichtingen. Deze gegevens dient de opdrachtgever volledig te geven voor aanvang van de overeenkomst.

6.2 Indien de opdrachtgever wil weten hoe SharOnline B.V. omgaat met persoonlijke gegevens en privacy, kan hiervoor de privacyverklaring worden geraadpleegd die gepubliceerd staat op de website van SharOnline B.V.. Deze kan tevens schriftelijk aangevraagd worden. shout@sharonline.nl

6.3 Zowel de opdrachtgever als SharOnline B.V. zijn verplicht om zorgvuldig met verstrekte gegevens om te gaan en deze vertrouwelijke gegevens te allen tijde geheim te houden, ook na afronding van de overeenkomst.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

Indien SharOnline B.V. aansprakelijk is voor enige vorm van gebreken, dan wordt deze beperkt tot hetgeen wat in deze bepaling staat.

7.1 SharOnline B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken, van welke aard dan ook, die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd.

7.2 Bij zichtbare gebreken dient de opdrachtgever tot uiterlijk tien dagen na publicatie het gebrek schriftelijk te melden aan SharOnline B.V.. Er zal dan naar een gepaste oplossing voor beide partijen worden gekeken. Onzichtbare gebreken dienen binnen tien dagen na vaststelling schriftelijk gemeld te worden aan SharOnline B.V..

7.3 Indien SharOnline B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enige vorm van schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtgever beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, met in acht neming dat dit alleen geldt voor het gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4 SharOnline B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, en nooit voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend: gederfde winst, reputatieschade, gevolgschade en schade door stagnatie in het bedrijf of gemiste besparingen.

7.5 SharOnline B.V. is niet aansprakelijk voor uitingen die in het aangeleverde werk kunnen worden gedaan.

7.6 SharOnline B.V. zal werkzaamheden altijd zorgvuldig en naar beste kunnen verrichten. Indien er toch geschillen ontstaan, zullen beide partijen dit gezamenlijk proberen op te lossen. Als er geen mogelijkheid is om samen tot een gepaste oplossing te komen, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van SharOnline B.V..

7.7 Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen SharOnline B.V. en de opdrachtgever.

ARTIKEL 8: WIJZIGEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

8.1 SharOnline B.V. behoudt zich het recht de bepalingen in deze algemene voorwaarden te wijzigen, mits de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gebracht.

8.2 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien SharOnline B.V. geheel of gedeeltelijk van eigenaar, naam of rechtsvorm verandert.

ARTIKEL 9: VRIJWARING

9.1 De opdrachtgever gaat akkoord met het vrijwaren van SharOnline B.V. tegen aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door SharOnline B.V. zijn verricht.